Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Outdoor Training Reuver (OTR) 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere outdoor training bij OTR. Door het sluiten van een online inschrijving of aankoop van strippenkaart of abonnement gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

OTR is gevestigd te Reuver en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 72362332. 

 1. Overeenkomst
  a. Een overeenkomst tussen OTR en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.
  b. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van OTR
  c. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
  d. OTR is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen net zoals de prijsstijging zonder opgaaf van reden.

 2. Geldigheid abonnementen en strippenkaarten
  a. De abonnementen en strippenkaarten zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid staat vermeld op de website van OTR. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen.
  b. Een abonnement bij OTR kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 6 maanden. Een overeenkomst tussen OTR en een deelnemer wordt na afloop van de termijn van 6 maanden, per maand verlengd voor onbepaalde tijd.
  c. Bij zware blessures, zwangerschap of andere privéomstandigheden kunnen wij het abonnement bevriezen. OTR kan hiervoor een doktersverklaring vragen. Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
  d. Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 3. Betaling
  a. Betalingen dienen te geschieden via Eversports. U kunt uw betaling voldoen via iDEAL (losse trainingen en strippenkaarten) en automatische incasso (abonnementen). Bij niet betalen van de abonnementsgelden of strippenkaart mag OTR u weigeren bij de trainingen.

 4. Wijzigingen of opschorten overeenkomst door OTR
  a. OTR behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
  b. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. OTR is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
  c. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door OTR van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
  d. Bij OTR betaal je bij een strippenkaart alleen als je daadwerkelijk aanwezig bent of bij het niet op tijd annuleren van de les. Deze zekerheid geldt alleen als je je aanmeldt via de website. Bij twijfel bepaalt altijd OTR.
 1. Annulering abonnement door de deelnemer
  a.
  Annulering van een abonnement dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren voor de eerste van de maand. Restitutie van een abonnement is niet mogelijk. OTR bevestigt de annulering schriftelijk of via e-mail. In het geval dat het nieuwe maandabonnement is gestart, is er geen restitutie meer mogelijk.
 2. Annulering trainingen door OTR
  a. Tijdens algemeen erkende feestdagen worden er geen lessen verzorgd namens OTR.
  b. OTR neemt onderstaande feestdagen mee in de regel zoals beschreven in 6a:

– Nieuwsjaarsdag
– Goede vrijdag
– Pasen (eerste en tweede paasdag)
– Koningsdag
– Bevrijdingsdag
– Hemelvaartsdag
– Pinksteren (1e en 2e pinksterdag).
– Kerstmis (eerste en tweede kerstdag)
– Carnavalsmaandag
– Nieuwjaarsdag
– Oudjaarsdag

 1. Bij ziekte van instructeur of overige ongemakken waarbij er geen vervanging kan worden geregeld, worden trainingen altijd eerst verplaatst voordat deze definitief worden afgelast.
  Het verzetten van de trainingen gebeurt in samenspraak met de leden waarbij de hoogste aanwezigheid telt.
 2. Aansprakelijkheid
  a. OTR, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van OTR geschiedt op eigen risico.
  b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van OTR, haar medewerkers en trainers, is OTR niet aansprakelijk.
  c. OTR is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is OTR niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. OTR behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
 3. OTR is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

 

 1. Website en privacy
  a. OTR respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. OTR gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. OTR zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
 1. Portretrecht / Beeldmateriaal
  a. De Deelnemer van de outdoor trainingen verleent bij voorbaat toestemming aan OTR voor openbaarmaking van, tijdens of rond de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer/deelnemend bedrijf zichtbaar is.
  b. OTR houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer of derde partij gemaakt is tijdens de training, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.